پاورپوینتشهرسازی

اقتصاد محیطی در توسعه پایدار شهری

اقتصاد محیطی و ارتباط آن با توسعه پایدار

یکی از مهمترین پیامدهاي افزایش جمعیت در جهان، مصـرف انـرژي و تقاضـاي رو بـه تزایـد منابع انرژي است. بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکننـدبـه همـین نسـبت نیـز میزان درخواست انرژي و مصرف آن در شـهرها بـه مراتـب بیشـتر از روسـتاها اسـت. بنابراین شـهرها مسئول انتشار بیشترین گاز کربنیک و سایر آلاینده هاي مضر براي محیط زیست محسوب میشوند.از آنجایی که منابع تجدیدناپذیر در جهان محدود است باید در پی منابع پاك و تجدید پـذیر بـود. جهت حل این معضلات در سطح بین المللی بیش از چند دهه است کـه موضـوع توسـعه پایـدار را مطرح کرده اند.

توسعه پایدار یکی از موضوعات مهم و مورد بحث حقوق بین الملل محیط زیسـت محسوب میشود و تاکنون چه در سطح ملی و چـه در سـطح بـین المللـی اقـدامات زیـادي جهـت تحقق توسعه پایدار صورت گرفته است گستردگی و تنوع ابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی مفهوم توسعه پایدار ایجـاب مـیکند تا نظام هاي مختلف بر مقررات گذاري در سطح کلان اهتمام ویژه اي داشته باشند. بدین منظور تاکنون برنامه ها و راهبردهاي گوناگونی جهت تحقق توسعه پایدار توسـط دولـت هـا تـدوین شـده است. به صورت مشخص واژه «توسعه پایدار» از کنفرانس ریو برزیل در سال 1992وارد ادبیات حقوق بین الملل محیط زیست گردید. به عبارت دیگر محور اصـلی دومـین کنفـرانس بـین المللی محیط زیست در سال 1992موضوع «محیط زیسـت و توسـعه» بـود. (Dupuy,1997)

اگر چه قبل از آن نیز در کنفرانس استکهلم 1972بارقه هایی از طرح موضوع توسعه پایدار آشـکارشده بود اما اعلامیه ریو 1992به طور شفاف و مشخص از موضوع توسعه پایدار سخن میراند. در کنفرانس هاي بین المللی برگزار شـده بعـد از ریـو 1992و همچنـین در اسـناد مصـوب ایـن کنفرانس ها مجدداً بـر مفهـوم «توسـعه پایـدار»تاکیـد مـیشـود. شناسـایی توسـعه پایـدار در اسـناد بالادستی نظام هاي ملی به عنوان سیاست کلی بیانگر اهمیت آن میباشـد. بـه منظـور اجرایـی شـدن سیاست هاي کلی نظام باید برنامه ها و راهبردهایی در راستاي سیاست اصلی تدوین گردد تا اهداف عالیه توسعه پایدار محقق شود. ابعاد سه گانه توسعه پایـدار و ضـرورت ایجـاد تعـادل بـین آنهـا بـه کرات مورد توجه قرار گرفته است. طرح موضوع «اقتصاد سبز» و ورود آن بـه ادبیـات اقتصـادي و حقوقی در همین چارچوب قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. ارتباط تنگاتنگ بین موضوعات اقتصادي و زیست محیطی باعث طرح رویکردهـاي جدیـد درحوزه ي حقوق بین الملل محیط زیست گردید که یکی از بـارزترین آنهـا «اقتصـاد سـبز»مـیباشـد. حال سوال این است که ،  چرا باید اقتصاد سبز در برنامه توسعه قرار گیرد؟!

شهر دانلود فایلی با فرمت پاور پوینت  جهت آشنایی بیشتر با مفهوم اقتصاد محیطی در اختیارتان قرار داده است . در این فایل در مورد اقتصاد سبز وارتباط آن باتوسعه پایدار (اقتصاد سبزو ارتباط آن با انقلاب صنعتی،ادغام ابعاد زیست محیطی در چهارچوب اقتصاد سبز، سازکار های تعیین شده توسط کیوتو (1992) درجهت انتشار گاز های گلخانه ای)به کرات اشاره کرده  و این مفهوم را  را از جهات مختلف بررسی کرده  ودر نهایت به رویکرد کربن صفر( از لحاظ  مفهومی ،مکانی ، معماری ، تکنولوژی و ارتباط آن با مدیریت شهری و… )و  نیز به اقتصاد دایره ای پرداخته است.


 

هنگام وارد کردن آدرس ایمیل تان ،از صحت ایمیل وارد شده اطمینان حاصل فرمایید. لینک دانلود به ایمیل تان ارسال خواهد شد.

برای خرید بر روی آیکون زیر کلیک فرمایید:

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. مطلبتون بسیار خوب و کامل بود، خریدم و برای ارائه دانشگاهی ازش راضیم . ممنونم ازتون بخاطر سایت و پشتیبانی خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
در صورت هرگونه مشکل در لینک های سایت، از طریق آیکون روبه رو به ما اطلاع دهیدتماس ما
+